Blood Banks

/Blood Banks
Blood Banks2018-09-28T15:10:50+00:00

A.S. Raja Voluntary Blood Bank
10-50-39/1
Kovalam
Visakapatnam
Phone:+91-891-2543436

Care Hospital
No. 15-2-9
Maharanipeta
Visakapatnam
Phone:+91-891-2522622

Chaitanya Medical Centre
No. 16-1-35
Dwarakanagar
Visakapatnam
Phone:+91-891-2568618

CDR Blood Bank
Waltair
Visakapatnam
Phone:+91-891-2755461

King George Hospital
Maharanipeta
Visakapatnam
Phone:+91-891-2564891

Life Medical Centre
Collectorate Office Junction
Visakapatnam
Phone:+91-891-2569532

Pallavi Nursing Home
No. 15-2-9
Maharanipeta
Visakapatnam
Phone:+91-891-2256735

Seven Hills Hospital
Rock Dale Layout
Visakapatnam
Phone:+91-891-2563081

Sitarama Blood Bank
Opp. KGH O.P. Gate
Maharanipeta
Visakapatnam
Phone:+91-891-2706025

Rajya Lakshmi Valley
Voluntary Blood Bank
No. 16-1-35
Maharanipeta
Visakapatnam
Phone:+91-891-2568618